REGULAMIN SERWISU HOMEFY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU HOMEFY
z dnia 28.09.2022

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez HOMEFY Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000838919, posługującą się nadanym jej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8652573513 oraz numerem REGON: 385954445 za pośrednictwem serwisu internetowego https://homefy.pl/

 

§1
DEFINICJE

 

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Administratorze – rozumie się przez to HOMEFY Sp. z o. o. z siedzibą w Stalowej Woli;
2) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, a także osobę niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną na rzecz których Administrator świadczyć będzie usługi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
3) Oferującym – rozumie się przez to Dewelopera, pośrednika i inny profesjonalny podmiot rynku nieruchomości, który odpłatnie zamieszcza oferty sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego, będące jego własnością lub co do których jest upoważniony do ich sprzedaży lub  oferowania.
4) Danych – rozumie się przez to dostępne w zasobach serwisu informacje dotyczące  informacji o ofertach deweloperów i innych profesjonalnych podmiotów rynku nieruchomości;
5) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
6) Usługach – rozumie się przez to wszystkie usługi oferowane w serwisie;
7) Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową https://homefy.pl/wraz z jej Bazami Danych;
8) Koncie – rozumie się przez to wydzieloną część Serwisu umożliwiającą zarejestrowanym  Oferującym odpłatne zamieszanie ofert,
9) Bazie Danych – rozumie się przez to zbiór uporządkowanych Danych udostępnionych przez Administratora serwisu zgodnie z treścią Zarejestrowanym Użytkowniku – rozumie się przez to Użytkownika posiadającego Konto w Serwisie;
10) RODO – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny  internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy oraz logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Dane były aktualne i na bieżąco aktualizowane.
4. Administrator   stosuje   mechanizm   plików   "cookies",   które   podczas   korzystania   przez Użytkowników ze strony internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Serwisu na urządzeniach Użytkowników. Mechanizm ten nie wpływa negatywnie na działanie urządzenia Użytkownika oraz nie powoduje   zmian konfiguracyjnych   w   urządzeniach   Użytkowników   ani   w oprogramowaniu zainstalowanym   na   tych   urządzeniach.   Każdy   Użytkownik   może wyłączyć   mechanizm „cookies”   w   przeglądarce   internetowej   swojego   urządzenia . Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Serwisu.
5. Administrator   oświadcza,   iż   publiczny   charakter   sieci   Internet   i   korzystanie   z   usług świadczonych   drogą   elektroniczną   wiązać   może   się   z   zagrożeniem   pozyskania   i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni   stosować   właściwe   środki   techniczne,   które   zminimalizują   wskazane   wyżej zagrożenia. W szczególności stosować oprogramowanie antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu  wyłącznie na  własny   użytek.  Nie   jest  dopuszczalne   wykorzystywanie   zasobów   i funkcji  Serwisu  w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora, w tym zwłaszcza w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie błędnej lub nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za awarie, przerwy spowodowane naprawami czy też przerwami technicznym, w tym zwłaszcza za okoliczności leżące po stronie dostawców sieci Internet lub inne podobne .

 

§3
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS USŁUG

 

1. Serwis w ramach świadczonych usług umożliwia Użytkownikom przeglądanie Danych, skategoryzowanych w oparciu o preferencje Użytkownika zainteresowanego kupnem określonej nieruchomości lub inną czynnością prawną zmierzającą do dysponowania nieruchomością. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że sprzedaż lub inne czynności nie dokonują się za pośrednictwem Serwisu.
2. Korzystanie z ogólnodostępnych stron (niewymagających posiadania Konta) Serwisu jest darmowe.
3. Dostęp Użytkownika do Danych jest bezpłatny.
4. Dostęp do usług dla Oferujących jest płatny. Szczegółowy cennik Usług opublikowany jest w Serwisie w zakładce „Cennik”.
5. Oferujący w zależności od posiadanych ustawień Konta – będą mieli możliwość zamieszczania informacji o inwestycjach. Informacje o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być przed umieszczeniem zatwierdzone przez Administratora w zakresie ich przydatności i zgodności z niniejszym Regulaminem, przy czym niezatwierdzenie informacji i w konsekwencji jej nieopublikowanie nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie Oferujących. Za treści opublikowane przez Oferujących ponoszą oni pełną odpowiedzialność.
6. Szczegółowe warunki publikacji ofert i użytkowania serwisu przez Oferujących zawiera odrębny regulamin zamieszczania ofert w serwisie opublikowany na stronie internetowej https://homefy.pl/

 

§4
WARUNKI TECHNICZNE POZWALAJĄCE KORZYSTAĆ Z USŁUGI

 

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Usługi u Użytkownika niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
1) posiadanie urządzenia pozwalającego na wyświetlanie stron internetowych,
2) połączenie z siecią Internet,
3) korzystanie z przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML), powiązanych w sieci Internet przez usługę WWW, która obsługuje oprogramowanie JavaScript, a ponadto akceptuje pliki typu cookies,
4) dla Użytkowników chcących założyć konto w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
5) celem umożliwienia Użytkownikowi przeglądania ofert w sposób spersonalizowany (dostosowany do preferencji Użytkownika) konieczne będzie skorzystanie z asystenta AI poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania przez niego zadane.

 

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW I OFERUJĄCYCH

 

1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do Danych umieszczonych w Serwisie w zakresie posiadanych uprawnień Konta.
2. Oferującym przysługuje prawo publikowania treści w Serwisie z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości. W przypadku opublikowania treści przez Oferującego, dokonuje on dobrowolnego rozpowszechniania treści. Administrator nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
3. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania treści niepożądanych i niedozwolonych umieszczonych w Serwisie Administratorowi.
4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić Administratora na szkodę.
5. Użytkownik zobowiązany jest do nieingerowania technicznego i merytorycznego w treść Serwisu, jak również powstrzymania się od działań wpływających na funkcjonowanie techniczne Serwisu i/lub odbiór Serwisu przez innych użytkowników, w szczególności od spamowania, oraz nieuzgodnionych działań reklamowych.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.
7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§6
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE  USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Aby uzyskać możliwość publikacji  Danych, Oferujący zobowiązany jest utworzyć Konto poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie.
2. Konto zostaje utworzone na podstawie wypełnionego przez Oferującego formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu i akceptacji Regulamin. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
3. Oferujący w formularzu rejestracyjnym podaje dane firmy oraz adres poczty elektronicznej.
4. W przypadku, gdy Oferującym jest osoba prawna lub osoba niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Konto może założyć osoba, która posiada odpowiednie umocowanie do działania w imieniu Oferującego. W tym przypadku osoba ta powinna podać swoje imię, nazwisko, i nazwę podmiotu, który reprezentuje, a także służbowy adres e-mail.
5. Na podany adres poczty elektronicznej, Oferujący otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail zawierającą link weryfikujący nowo utworzone Konto. Kliknięcie we wspomniany link jest równoznaczne z wyrażeniem woli utworzenia Konta.
6. W przypadku braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 5 dni roboczych, Administrator usunie niepotwierdzone przez Użytkownika Konto.
7. Zarejestrowani Oferujący otrzymują dostęp do publikacji  danych w zakresie informacji o swoich ofertach sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego.
8. Oferujący nie ma prawa przekazywać haseł dostępu oraz wyeksportowanych danych innym osobom, a także jakimkolwiek innym podmiotom.
9. Uruchomienie dostępu do Serwisu nastąpi nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu potwierdzenia płatności.
10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Administratorem a Oferującym w momencie dobrowolnego potwierdzenia przez Oferującego swojego adresu e-mail.
11. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator rozpoczyna wykonywanie usługi polegającej  na umożliwieniu Oferującemu publikacji ofert  sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Oferującym nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu. Administrator może również zablokować dostęp do Konta w przypadku braku aktywności Oferującego dłuższej niż 6 miesięcy. Wiadomość o planowanym usunięciu dostępu do Konta zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Oferującego na 30 dni przed planowanym usunięciem Konta. Aby Konto nie zostało usunięte, Oferujący zobowiązany jest do zalogowania się do swojego Konta w ciągu 30 dni od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim.
13. Oferujący może w każdej chwili usunąć Konto poprzez złożenie oświadczenia za pośrednictwem odpowiedniej zakładki, znajdującej się w panelu Konta.

 

§7
UŻYTKOWNIK

 

1. W ramach Serwisu, Użytkownik ma możliwość:
a) wysyłania wiadomości dotyczących Danych i komunikowania się z deweloperem lub biurem sprzedaży nieruchomości,
b) zapoznania się z pełną ofertą Danych,
c) zapisywania swoich preferencji dotyczących Danych,
2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania drogą mailową spersonalizowanych Danych, które odpowiadają jego preferencjom.
3. Użytkownik ma możliwość dostosowania swoich preferencji wyszukiwania Danych, skatalogowanych w oparciu o wybrane  kryteria
4. Aby otrzymać informacje o spersonalizowanych Danych, o których mowa w ust. 2 i 3, Użytkownik powinien podać adres poczty elektronicznej, na który nie częściej niż jeden raz w tygodniu Administrator będzie przesyłał informacje o Danych, odpowiadające preferencjom Użytkownika.
5. Na podany adres poczty elektronicznej, Użytkownik otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail zawierającą link weryfikujący adres mailowy. Kliknięcie we wspomniany link jest równoznaczne z wyrażeniem woli otrzymywania informacji o spersonalizowanych Danych.
6. W przypadku braku potwierdzenia adresu e-mail w ciągu 5 dni roboczych, Administrator usunie adres poczty elektronicznej Użytkownika ze swojej bazy.
7. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o spersonalizowanych Danych poprzez kliknięcie w link, znajdujący się w każdej wiadomości mailowej od Administratora.

 

§8
REKLAMACJE

 

1. Wszelkie reklamacje należy składać do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie https://homefy.pl/, pocztą elektroniczną na adres e-mail office@homefy.pl, pocztą bezpośrednio na adres Administrator.
2. W reklamacji należy podać dane Oferującego lub Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Administratora, jak również określić żądanie Oferującego lub Użytkownika.
3. Administrator rozpatrzy reklamację i poinformuje Oferującego lub Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji

§9
REGULACJE PRAWNE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Informacje zawarte w Serwisie przetworzono i zamieszczono z zachowaniem przepisów następujących aktów prawnych:
1) ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324.);
2) ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233);
3) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1509, 2459.).
2. Administrator oświadcza, iż wszelkie Dane i informacje zostały umieszczone w Serwisie za przewidzianą przepisami prawa zgodą wyrażoną przez Deweloperów oraz inne profesjonalne podmioty rynku nieruchomości, których oferty znajdują w Bazie Danych.
3. Serwis funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 655); Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (t.j. z Dz. U. z 2021 r. poz. 386)) i stanowią własność Administratora.
5. Administrator posiada wszelkie prawa (włączając prawa autorskie oraz inne prawa z zakresu własności intelektualnej) do Serwisu (włączając teksty własne Administratora, grafikę i loga). Niedozwolone jest kopiowanie, zapisywanie, publikowanie, dystrybuowanie czy reprodukcja informacji zawartych na w/w stronie bez uprzedniej, pisemnej zgody, z wyjątkiem zachowania tych treści do użytku prywatnego..
6. Użytkownik korzystając z usług Serwisu i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
7. Dane osobowe wskazane w ustępie powyższym, jak również dane społecznościowe gromadzone są w celu ustalenia preferencji Użytkownika i zaprezentowania najkorzystniejszych ofert Oferujących.
8. Administrator   przetwarza   dane   osobowe   Użytkowników   w   celu   świadczenia  usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności Administratora dostępnej pod adresem: https://homefy.pl/ Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
9. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jednocześnie jest niezbędne do realizacji Usług. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do   prawidłowej   realizacji   umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub do czasu odwołania zgody przez Użytkownika.
10. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

 

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin znajduje się na stronie internetowej Serwisu.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Serwisu.
3. Każdy Użytkownik oraz Oferujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną,   strony   będą   dążyły   do   rozwiązania   sprawy  w sposób polubowny, co nie oznacza zapisu na sąd polubowny. Prawem właściwym   dla   rozstrzygania   wszelkich   sporów   powstałych   na   gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy oświadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu   są   realizowane   na   podstawie   Regulaminu,   który   obowiązywał   w   dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie   w   terminie   7 dni   od   opublikowania  w Serwisie. Administrator  poinformuje   Użytkownika   na   7 dni   przed   wejściem   w   życie nowego Regulaminu   o   zmianie   Regulaminu   za   pomocą   wiadomości   przesłanej   drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2022.